Vaststelling openstellingsbesluit 2019 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Datum besluit: 28 augustus 2018


Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van (agrarische) natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Het doel is om natuur en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer (SNL) en inrichting (SKNL) op kwaliteit te brengen en te houden. Om per 2019 subsidie te kunnen aanvragen en verlenen, moet de regeling worden opengesteld en vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hoofdsubsidieplafonds vast te stellen. In dit openstellingsbesluit wordt voor natuurontwikkeling via de SKNL voor het jaar 2019 € 30.000.000,- als hoofdsubsidieplafond opengesteld. Daarnaast wordt er € 2.250.000,- voor de beheerperiode 2019-2024 opengesteld dat bestemd is voor natuurbeheersubsidie via de SNL. Voor doorlopers in het oude stelsel van agrarisch natuurbeheer dat voor 2016 gestart is, wordt voor het beheerjaar € 150.000,- opengesteld. Het totale hoofdsubsidieplafond voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is € 5.900.000,-.

Type besluit: GS-vergadering