Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten

Datum besluit: 11 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben nieuwe algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten vastgesteld, te weten: de “Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten”. Deze voorwaarden zijn in samenwerking met de andere provincies geformuleerd. De algemene inkoopvoorwaarden zijn standaard bedingen die de provincies bij het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot levering en diensten van toepassing verklaren. In de algemene inkoopvoorwaarden zijn onder andere opgenomen: de verplichtingen van een opdrachtnemer, niet-tijdige nakoming van een overeenkomst, tekortkoming in de nakoming, aansprakelijkheid, ontbinding en facturering. De provincie Zuid-Holland stuurt deze voorwaarden mee als ze offerte uitvraagt voor leveringen of diensten. Algemene inkoopvoorwaarden zijn op een overeenkomst van kracht als de provincie de mogelijkheid heeft geboden aan de wederpartij om hier kennis van te nemen. Bij de provincie gebeurt dit door bij een offerte uitvraag deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren.

Type besluit: GS-vergadering