Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland

Datum besluit: 11 december 2018


Het college heeft de klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland" vastgesteld en aan de Staten aangeboden. In deze strategie geeft de provincie aan hoe zij samen met partners wil komen tot een klimaatbestendig Zuid-Holland. De impact van hitte, droogte, wateroverlast, bodemdaling en overstromingen is voor zes thema's onderzocht: toekomstbestendige bebouwing, robuuste infrastructuur, groene leefomgeving, waardevol water, adaptieve economie en veerkracht bij weersextremen. Voor elk thema is vervolgens aangegeven waar de provincie haar toegevoegde waarde ziet. De strategie is het resultaat van een uitgebreide verkenning in samenwerking met een groot aantal partners.

De provincie gaat komende jaren inzetten op zelf doen, verbinden van partijen en opgaven, stimuleren van kennis en innovatie, effectief investeren en beleidsaanpassing. De strategie zal het startpunt worden voor het gesprek met partners over de inhoud van een module klimaatadaptatie die vervolgens toegevoegd gaat worden in het provinciale Omgevingsbeleid.

Type besluit: GS-vergadering