Beantwoording Statenvragen 3457 SP - Toekomst van ons landschap

Datum besluit: 18 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de SP-fractie over de toekomst van het landschap beantwoord. De vragen gaan over de rol van de provincie bij de bescherming, het herstel en het beheer van groene landschapselementen in Zuid-Holland.

Aanleiding voor de vragen is de Atlas van landschappelijk Groen erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waarin de kaart Groen erfgoed is opgenomen. De SP-fractie maakt zich zorgen over de achteruitgang van de groene landschapselementen, zoals die in 1850 nog volop in Nederland voorkwamen. Veel van deze elementen zijn verdwenen door verstedelijking, aanleg van infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw. De SP-fractie wil graag weten wat er in de afgelopen drie jaar door de provincie Zuid-Holland is gedaan op het gebied van groene landschapselementen en of de provincie bereid is acties uit te voeren en proeven te starten specifiek gericht op groene landschapselementen.

Type besluit: GS-vergadering