Concern Interne Controleplan 2019

Datum besluit: 18 december 2018


Binnen de provincie Zuid-Holland worden jaarlijks veel financiële beheershandelingen uitgevoerd. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht jaarlijks, door middel van het uitvoeren van interne controles, na te gaan of deze financiële beheershandelingen op een getrouwe en rechtmatige wijze (lees: in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving) hebben plaatsgevonden. Met behulp van het Concern Interne Controleplan geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij invulling gaan geven aan genoemde verzoeken van Provinciale Staten. In dit plan wordt aangegeven op welke wijze deze interne controle binnen de provincie is geregeld, wordt een terugblik gegeven op de belangrijkste aspecten van de interne controles van het huidige jaar (2018) en wordt vooruitgekeken naar de interne controles van het nieuwe jaar (2019). Controles die in 2019 zullen worden uitgevoerd hebben, onder andere, betrekking op de processen Salarissen, Inkopen en investeringen (Verwerven en aannemen), Verstrekken subsidies en Betalingsverkeer. Vanwege het feit dat de accountant bij de controle van de provinciale jaarrekening gebruik maakt van de door de organisatie uitgevoerde interne controles, is dit plan voorgelegd aan de accountant. Deze heeft ingestemd met dit plan.

Type besluit: GS-vergadering