Beslissing op bezwaar SITA Recycling Services West B.V. van 23 november 2017 tegen het besluit van 6 november 2017 tot het opleggen van een tweede last onder dwangsom

Datum besluit: 3 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van SITA Recycling Services West B.V. te Rotterdam tegen het opleggen van een last onder dwangsom en tegen de inning van een verbeurde last onder dwangsom ongegrond verklaard. Zij hebben daarbij het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie gevolgd. Naar aanleiding van eerdere meldingen van geuroverlast, ingediend bij de DCRM Milieudienst Rijnmond, zijn dwangsombedragen van een opgelegde last onder dwangsom geïnd. Vervolgens hebben nieuwe meldingen van geuroverlast geleid tot een tweede last onder dwangsom, bedoeld om ervoor te zorgen dat het bedrijf (afdoende) maatregelen neemt om geuroverlast in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt, alsmede tegen de inning die op grond van deze last inmiddels was gestart. De bezwarencommissie vond de bezwaren ongegrond en adviseerde de last onder dwangsom te handhaven.  Gedeputeerde Staten hebben dit advies gevolgd en hebben besloten ook de inning door te zetten.

Type besluit: GS-vergadering