Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Datum besluit: 3 december 2018Op 1 januari 2017 is de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 in werking getreden. Door middel van deze subsidieregeling kunnen subsidies verleend worden voor de waardedaling van de grond bij functiewijziging van landbouw naar natuur en voor inrichtingsmaatregelen in natuurgebieden. Deze regeling is een interprovinciaal vastgesteld model, waardoor de inhoud voor alle provincies gelijkluidend is. Wijzigingen in dit model worden interprovinciaal voorbereid en dienen per provincie vastgesteld te worden door Gedeputeerde Staten. Op 3 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een wijziging van deze regeling vastgesteld. Het besluit betreft louter technische wijzigingen van de regeling met als doel de juiste, huidige terminologie in de regeling te gebruiken en aan te sluiten bij de meest recente Europese regelgeving.

Type besluit: GS-vergadering