Vervolg invulling alertheidsbudget

Datum besluit: 13 februari 2018


In deze brief worden Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over de aanpak van het zogenaamde ‘alertheidsbudget’. In de Begroting 2018 is hiervoor zowel in 2018 als 2019 € 5 mln euro gereserveerd (€ 10 mln totaal). Om te bepalen of voorstellen gedekt kunnen worden uit het alertheidsbudget hanteren Gedeputeerde Staten (GS) een afwegingskader. Dat sturen zij in deze brief ter informatie naar PS. Voorstellen die GS willen dekken uit het alertheidsbudget zullen in de loop van 2018 en 2019 ter vaststelling voorgelegd worden aan PS. De criteria die GS hanteren zijn: aansluiting op coalitieakkoord, urgentie, regionaal draagvlak, financiële dekking, meerwaarde van Provincie Zuid-Holland (PZH), meerwaarde voor PZH en tot slot tijdig effect. In de GS-brief zijn de criteria van het afwegingskader toegelicht.

Type besluit: GS-vergadering