Programmastart Interbestuurlijk Programma

Datum besluit: 13 februari 2018


Gedeputeerde Staten stemmen in met de door het Interprovinciaal Overleg (IPO) te ondertekenen Interbestuurlijk Programma. Het Rijk en de koepels van de provincies, gemeenten en waterschappen willen de samenwerking versterken en hebben daarvoor in het Interbestuurlijk Programma afspraken gemaakt. Het doel van het Interbestuurlijk Programma is het gezamenlijk oppakken van een aantal maatschappelijke opgaven in Nederland. Het betreft opgaven die spelen op meerdere schaalniveaus waarvan de oplossingen niet liggen op één schaalniveau. De ondertekening van het Interbestuurlijk Programma op 14 februari 2018 markeert de start van een gezamenlijk proces waarmee de opgaven worden uitgewerkt en geconcretiseerd. In de verdere uitwerking zullen ook afspraken worden gemaakt over de financiële inzet van betrokken partijen.

Type besluit: GS-vergadering