Bestuurlijke brief Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht - Sliedrecht

Datum besluit: 20 februari 2018


Op 14 december 2017 heeft de Minister van Infrastructuur & Waterstaat het Ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerp saneringsplan (OSP) A15 Papendrecht – Sliedrecht vastgesteld. Om de doorstroming te verbeteren, komen er extra rijstroken tussen de aansluiting Sliedrecht-West en
Papendrecht-N3 en tussen aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost. De provincie is samen met de regio Drechtsteden initiatiefnemer voor dit project en intensief betrokken geweest bij de voorbereiding. Beide partijen dragen ook financieel bij aan het project. Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht liggen het OTB en het OSP van 11 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 ter inzage. Iedereen kan op het OTB, het ontwerpsaneringsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit reageren. De Provincie Zuid-Holland reageert door middel van een bestuurlijke brief waarin wordt aangegeven dat het project en de bijbehorende boodschap van de Minister worden ondersteund en dat wordt ingestemd met de
teksten en rapporten.

Type besluit: GS-vergadering