Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma externe Veiligheid 2015-2018

Datum besluit: 6 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015 - 2018 en ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten, zoals in de Statencommissie Verkeer & Milieu is toegezegd. Uit de tussenevaluatie blijkt dat de provincie op koers ligt wat betreft de invulling van eigen wettelijke taken. Tegelijkertijd vraagt de ambitie die uit het programma volgt nog wel inspanningen van onder meer gemeenten om doelen te realiseren. En tenslotte liggen er kansen om externe veiligheid nadrukkelijker te positioneren bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de Omgevingswet. Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen uit de rapportage over om het komende jaar gericht te werken aan de resterende opgaven uit het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor de ontwikkeling van omgevingsvisies bij gemeenten en het in beeld brengen van de mogelijkheden van het zogenaamde aandachtsgebiedenbeleid, zoals door het rijk wordt ontwikkeld, voor Zuid-Holland. Ook zal aandacht zijn voor het vroegtijdig inbrengen van de expertise op het gebied van externe veiligheid bij ontwerp- en besluitvormingsprocessen rondom de fysieke leefomgeving.

Type besluit: GS-vergadering