Gemeente Korendijk - beslissing op bezwaar gedeeltelijke weigering restauratie kerktoren Piershil - onderdeel fundatie

Datum besluit: 16 januari 2018De provincie heeft het in 2017 ingediende bezwaar tegen een gedeeltelijke weigering van de subsidieaanvraag voor restauratie van de kerktoren te Piershil ongegrond verklaard. Hierbij wordt het advies van de bezwarencommissie overgenomen. Voor subsidieaanvragen voor restauratie geldt een indienperiode. Na de indiening worden de aanvragen gerangschikt en worden de begrotingen beoordeeld waarbij de onderbouwing van nut en noodzaak van belang is - er is sprake van een tendersysteem. De motivatie voor de aangegeven werken aan de fundatie van de kerktoren zijn onvoldoende aangetoond met de ingediende informatie binnen de indienperiode. Tijdens de behandeling van het bezwaar is aanvullende documentatie aangeleverd waarvan de bezwarencommissie oordeelt dat bij de aanvraag geen geschreven informatie was gevoegd, waarin bedoelde gegevens waren vermeld. De bezwarencommissie meent dat op basis van de binnen de indienperiode ontvangen informatie er geen technische noodzakelijkheid was voor de restauratie van de fundering.

Type besluit: GS-vergadering