Ontwerpbeheerplan Natura2000 Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

Datum besluit: 23 januari 2018Ten noordoosten van Gouda ligt een landschappelijk fraai gebied met plassen en veenweiden. Delen van het gebied zijn vanwege het grote belang voor overwinterende eenden en zwanen aangewezen als Natura 2000-gebied met de naam Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. In het ontwerpbeheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuur te behouden en te verbeteren. Verder is de beschrijving en toetsing van het huidige gebruik in en rondom het gebied geactualiseerd. De conclusie is dat alle huidige gebruik kan worden voortgezet. Het nieuwe beheerplan is een vervolg op het huidige beheerplan, dat sinds 2012 van kracht is. Na vaststelling door Gedeputeerde Staten wordt het ontwerpbeheerplan ter inzage gelegd.

Type besluit: GS-vergadering