Beantwoording schriftelijke vragen 3351 GroenLinks Bomencompensatie-Natuurcompensatie vanwege aanleg Rijnlandroute

Datum besluit: 9 januari 2018Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3351 van Groenlinks met betrekking tot de bomencompensatie-Natuurcompensatie vanwege de aanleg van de RijnlandRoute vastgesteld. De vragen hebben onder meer betrekking op welke afspraken de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden hebben gemaakt voor het compenseren van de bomen die gekapt gaan worden voor de aanleg van de RijnlandRoute. Gedeputeerde Staten geven aan dat in het Bomencompensatieplan RijnlandRoute Leiden de herplant wordt gerealiseerd in de vorm van afschermende houtopstanden langs de A44, wegbegeleidende beplanting en waardevolle landschapselementen zoals strategisch geplaatste solitairen of kleine groepen bomen zoals ook is voorgeschreven in het Landschapsplan RijnlandRoute. In het compensatieplan is een bewuste keuze gemaakt gebaseerd op behoud, ontwikkeling en een versterking van landschappelijke en ecologische waarden. Het bomencompensatieplan is onderdeel van de door gemeente Leiden verleende vergunning voor het kappen van bomen ten behoeve van de RijnlandRoute Hoofdcontract. De Provincie is initiatiefnemer voor de RijnlandRoute en vergunninghouder en zal de voorschriften uit de vergunning van Leiden (Bevoegd Gezag) nakomen.

Type besluit: GS-vergadering