Beslissing op bezwaar tegen besluit van 16 mei 2017 tot afwijzing handhavingsverzoek inzake parkeerplaatsen Museum Voorlinden

Datum besluit: 9 januari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het terrein van Museum Voorlinden te Wassenaar, voor zover deze zien op het ontbreken van de emissies van verkeersbewegingen op het terrein van het museum, toegewezen. Uit nader onderzoek, waarin de emissies van verkeersbewegingen op het terrein van het museum zijn meegenomen, is echter gebleken dat door de toename van het aantal verkeersbewegingen de drempelwaarde voor stikstofdepositie níet wordt overschreden. Dat betekent dat er géén vergunningplicht geldt ingevolge artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming waardoor de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden in stand blijft onder verbetering van de motivering. De overige bezwaren zijn afgewezen.Gedeputeerde Staten blijven derhalve bij de conclusie dat de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en de toename van het aantal verkeersbewegingen géén gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied 'Meijendel & Berkheide'.

Type besluit: GS-vergadering