Motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Wiedevogels

Datum besluit: 9 januari 2018


Het gaat niet goed met de weidevogelstand in Nederland. De provincie Zuid-Holland werkt daarom samen met de agrarische collectieven, natuurorganisaties en vrijwilligers aan verbeterplannen voor weidevogels. Voor een deel van maatregelen uit de verbeterplannen wordt POP3-subsidie aangevraagd. Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen. In deze motie 725 spreken Provinciale Staten uit bereid te zijn extra middelen vanuit de bestaande groenbudgetten beschikbaar te stellen en worden Gedeputeerde Staten uitgenodigd om voorstellen te overleggen voor integrale, gebieds- en praktijkgerichte onderzoeken en maatregelpakketten voor weide- of akkervogels, die niet geheel binnen de POP3 financiering passen. Gedeputeerde Staten geven in dit behandelvoorstel aan dat er voor ruim 6 miljoen euro aan voorstellen ligt waarvoor aan Provinciale Staten extra middelen worden gevraagd.

Type besluit: GS-vergadering