Afdoening brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelingen Vlietland waaronder uitvoering motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland

Datum besluit: 10 juli 2018


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de wijze waarop de afdoening van de brief van het Actiecomité Stop Geluidhinder A4 heeft plaatsgevonden. Ook wordt daarbij kort ingegaan op een drietal recente ontwikkelingen: de MIRT-verkenning A4, de afspraken met BAM over de afronding van het project Verondieping Meeslouwerplas en de uitvoering van de motie Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland (motie-811) van 27 juni 2018. De eerste twee ontwikkelingen zijn onderwerpen waarover Gedeputeerde Staten reeds Provinciale Staten schriftelijk hebben geïnformeerd op 31 oktober 2017.

Type besluit: GS-vergadering