Afwijken nadeelcompensatieregeling Dunea Knoop Leiden West RijnlandRoute

Datum besluit: 10 juli 2018Op 31 januari 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen voor het realiseren van een snelfietsverbinding van Leiden naar Katwijk in het kader van het project RijnlandRoute. Als gevolg van dit besluit dient het drinkwater transportleiding van Dunea N.V. anders gelegd te worden dan in het oorspronkelijke ontwerp is opgenomen. Aangezien een gedeelte van de drinkwaterleiding van Dunea N.V. 5 jaren geleden op verzoek van de gemeente Leiden in het kader van de Ontwikkeling Bioscience Park is verlegd, heeft Dunea N.V. bezwaar gemaakt tegen de toepassing van de vigerende Regeling voor het gedeelte ter hoogte van de Plesmanlaan en heeft Dunea N.V. verzocht om een 100% voorlopige nadeelcompensatie. Gezien het binnen 5 jaren opnieuw moeten verleggen van de leiding door Dunea N.V. als gevolg van de aanleg van de snelfietsverbinding, achten Gedeputeerde Staten het redelijk en billijk in te stemmen met het verzoek van Dunea N.V. om af te wijken van de vigerende Regeling en tot 100% voorlopige nadeelcompensatie over te gaan.

Type besluit: GS-vergadering