Bestuursakkoord Groene Hart

Datum besluit: 10 juli 2018


De gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden hebben samen met provincie Zuid-Holland op 19 december 2016 het bestuursakkoord Groene Hart gesloten. Met dit akkoord is de samenwerking tussen gemeenten onderling en met de provincie versterkt, zijn strategische opgaven benoemd en zijn concrete projecten gestart met de uitvoering. Met deze voortgangsbrief worden Provinciale Staten op hoofdlijnen geïnformeerd over de bestuurlijke samenwerking en voortgang op de thema's bereikbaarheid, bodemdaling, economie, vrije tijd, water en groen, wonen en energie. Eveneens wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn om met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, het hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Utrecht een regiodeal bodemdaling Groene Hart op te stellen en bij het Rijk in te dienen voor inhoudelijke, procesmatige en financiële steun voor de opgaven omtrent bodemdaling.

Type besluit: GS-vergadering