Partiële wijziging Verordening Ruimte inzake de wijziging van de NNN-begrenzing Krimpenerwaard

Datum besluit: 10 juli 2018Er komt één loket voor inspraak bij twee verschillende overheidsinstanties. Bij dit loket, in de gemeente Krimpenerwaard, kunnen zienswijzen worden ingediend voor de plannen voor nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten. In augustus worden de plannen voor nieuwe natuur in de Krimpenerwaard ter inzage gelegd. De nieuwe grenzen van de natuurzone worden door de provincie Zuid-Holland vastgelegd in een ‘Partiële herziening’ van de provinciale Verordening Ruimte. Eigenlijk zouden mensen die bezwaar hebben tegen de nieuwe grenzen een zienswijze moeten indienen bij de provincie. Maar tegelijkertijd wordt er een gemeentelijk Bestemmingsplan opgesteld voor de nieuwe natuur, waar natuurlijk ook de nieuwe grenzen in zijn aangegeven. Tegen het nieuwe Bestemmingsplan kunnen mensen een zienswijze indienen bij de gemeente. Om verwarring te voorkomen, is nu afgesproken dat er één loket komt waar alle zienswijzen over de nieuwe natuurzone – inclusief de begrenzing - kunnen worden ingediend. Dat loket komt bij de gemeente Krimpenerwaard. Achter de schermen zorgen provincie en gemeente vervolgens dat de zienswijzen op de juiste plek worden beantwoord. Het Bestemmingsplan en de Partiële herziening liggen beide ter inzage van 29 augustus tot en met 9 oktober 2018.

Type besluit: GS-vergadering