Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum besluit: 10 juli 2018Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en van Noord-Holland hebben op 10 juli het ontwerpbesluit vastgesteld voor de wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. De voorgestelde wijzigingen betreffen het aanwijzen van de instantie die het bestuurslid mag benoemen voor de categorie natuurterreinen, het wijzigen van de bepalingen over het proces om een nieuwe dijkgraaf te benoemen, het opnemen van bepalingen die de herpoldering van gebieden in Leiden en Bloemendaal regelen alsmede het vervangen van de kaart van het beheergebied van het waterschap. Het ontwerpbesluit ligt van 16 juli tot en met 27 augustus ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Daarna gaan beide colleges van Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Type besluit: GS-vergadering