Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum besluit: 10 juli 2018


Gedeputeerde Staten van Utrecht en van Zuid-Holland hebben op 10 juli 2018 het ontwerpbesluit vastgesteld voor de wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De voorgestelde wijzigingen betreffen het aanwijzen van de instantie de bestuursleden mag benoemen voor de categorie natuurterreinen en wijzigingen in de begrenzing van het beheergebied.

Het ontwerpbesluit ligt van 16 juli tot en met 27 augustus ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Daarna gaan beide colleges van Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Type besluit: GS-vergadering