Vaststelling Definitief Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019

Datum besluit: 10 juli 2018


Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. De actuele natuurbeheertypen, ambitiedoelen en leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor 2019 op 3 april 2018 het Ontwerp-natuurbeheerplan vastgesteld. Belanghebbenden hebben hierop elf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in bijgaande Nota van beantwoording. Naar aanleiding van de zienswijzen is het Natuurbeheerplan 2019 waar nodig gewijzigd.

Type besluit: GS-vergadering