Beslissing op bezwaar tegen besluit van 8 februari 2018 tot opleggen last onder dwangsom aan een glastuinbouwbedrijf, zoals genoemd in de brief, inzake een bodemenergiesysteem op locatie 3 in de gemeente Westland

Datum besluit: 3 juli 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van een glastuinbouwbedrijf in de gemeente Westland tegen een last onder dwangsom voor het gebruik van een open bodemenergiesysteem ongegrond verklaard. Hierbij is het advies van de bezwarencommissie gevolgd. Voor de verwarming en koeling van de kassen gebruikt het bedrijf een open bodemenergiesysteem. Daarbij wordt grondwater onttrokken uit en weer teruggebracht in de eerste laag van de bodem die grondwater bevat. De tijdelijke Waterwetvergunning voor het gebruik van dit systeem is verstreken op 31 december 2017. Het bedrijf is in overtreding, omdat het het systeem is blijven gebruiken na het verstrijken van de tijdelijke vergunning. Het gebruik van het systeem is in strijd met regelgeving van de provincie Zuid-Holland. De last onder dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat de geslagen putten buiten werking worden gesteld, de bronnen van het bodemenergiesysteem worden afgedicht en het oorspronkelijke bodemprofiel wordt hersteld.

Type besluit: GS-vergadering