Beslissing op bezwaar tegen besluit van 20 maart 2018 tot opleggen last onder dwangsom aan een glastuinbouwbedrijf, zoals genoemd in de brief, inzake een bodemenergiesysteem bij een kassencomplex in de gemeente Westland

Datum besluit: 3 juli 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van een glastuinbouwbedrijf in de gemeente Westland tegen een last onder dwangsom voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem ongegrond verklaard. Hierbij is het advies van de bezwarencommissie gevolgd. Er is geconstateerd dat het bedrijf bronnen heeft geboord voor de aanleg van een open bodemenergiesysteem, dat gebruikt kan worden voor verwarming en koeling van kassen. Daarbij wordt grondwater onttrokken uit en weer teruggebracht in de eerste laag van de bodem die grondwater bevat. Voor de aanleg is geen vergunning verleend. Aanleg en gebruik van dergelijke bodemenergiesystemen zijn in strijd met regelgeving van de provincie Zuid-Holland. De dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat de bronnen van het bodemenergiesysteem worden afgedicht, waarbij het oorspronkelijke bodemprofiel wordt hersteld.

Type besluit: GS-vergadering