Instructie aan BIJ12 Faunafonds over de toepassing van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming

Datum besluit: 3 juli 2018


BIJ12 Faunafonds verleent namens de provincie tegemoetkomingen in de schade die wordt aangericht door in het wild levende dieren. Gedeputeerde Staten hebben voor deze taak beleidsregels vastgesteld. Op 8 mei 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de toepassing van deze regels bij schade door vogels aan fruit. Naar aanleiding van deze uitspraak geeft de provincie een instructie aan BIJ12 Faunafonds over de toepassing van de beleidsregels. Dit houdt in dat de tegemoetkoming voor schade aan fruit, veroorzaakt door vogels, wordt vastgesteld op 60% in die gevallen waar een aanvraag voor een tegemoetkoming is gedaan of een juridische procedure is aangespannen.

Type besluit: GS-vergadering