Schriftelijke vragen 3401 PvdD en GroenLinks over maai- en baggerbeheer

Datum besluit: 3 juli 2018


De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over het maaibeheer en baggerbeheer in de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven dat de provincie steeds meer aandacht heeft voor de ecologische kwaliteit van bermen en dat het bevorderen van de biodiversiteit hierbij een belangrijk aandachtspunt is. Daarnaast gaan de vragen over toezicht en handhaving bij maaiwerkzaamheden. In de beantwoording is aangegeven wat de rol is van de provincie en hoe de Wet natuurbescherming wordt gehandhaafd.

Type besluit: GS-vergadering