Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland

Datum besluit: 3 juli 2018


Gedeputeerde Staten hebben op 3 juli 2018 het ontwerpbesluit vastgesteld voor de wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De voorgestelde wijziging betreft 1. het aanwijzen van de Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren als instantie die bestuursleden voor de categorie natuurterreinen mag benoemen, 2. het wijzigen van de bepaling met betrekking tot de kostentoedeling wegentaak en 3. een nieuwe kaart van het beheersgebied. Het ontwerpbesluit ligt van 9 juli tot en met 20 augustus ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Daarna gaan Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Type besluit: GS-vergadering