Beantwoording statenvragen nr 3394 van PvdD m.b.t. asfalteren bestaand verhard wandelpad

Datum besluit: 12 juni 2018


Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen beantwoord van de Partij voor de Dieren over de asfaltering van een bestaand verhard wandelpad in de gemeente Westvoorne (nr 3394). Aangegeven is dat er nog geen vergunning is verleend, maar dat er tot 12 juni een ontwerpvergunning ter inzage ligt. Er is een natuurtoets uitgevoerd. Uitkomst hiervan is dat er geen sprake is van significante negatieve effecten. De instandhoudingsdoelstellingen zijn niet in gevaar gekomen.

Type besluit: GS-vergadering