Behandelvoorstel M747 Revitalisering oude fabrieksterreinen

Datum besluit: 12 juni 2018


Bij de behandeling van de begroting 2018 in de vergadering van 8 november jl. namen Provinciale Staten motie M747 “Revitalisering oude fabrieksterreinen” aan. Daarin spreekt zij zich uit dat het wenselijk is dat oude, verlaten bedrijventerreinen geherstructureerd worden. In de motie wordt verzocht in gesprek te gaan met betreffende gemeente, grondeigenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in die gemeente en regio teneinde via co-creatie de direct betrokkenen uit te nodigen met innovatieve en creatieve ideeën te komen. In het eerder toegestuurd behandelvoorstel stelden we voor de motie ter ondersteuning aan de uitvoering van het bestaande beleid te beschouwen, echter is in de commissie Ruimte & Leefomgeving van 7 maart de motie aangehouden en het voorliggend behandelvoorstel niet afdoende bevonden. Daarom ligt er een nieuw voorstel voor, waarin voorgesteld wordt, de leegstand die kansen biedt voor herstructurering te kwantificeren. Er wordt naar gestreefd de resultaten van een dergelijke inventarisatie in het vierde kwartaal van 2018 aan de commissie te presenteren.

Type besluit: GS-vergadering