Vaststellen definitieve bijlage risicogericht toezicht van de nota VTH 2018-2021

Datum besluit: 12 juni 2018De nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021 (hierna: nota VTH) is op 19 december 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Met de bijlage risicogericht toezicht van de nota VTH wordt door GS (Gedeputeerde Staten) aan de hand van een risicoanalyse invulling en richting gegeven aan de taken op het gebied van toezicht en handhaving zoals die bij de omgevingsdiensten zijn belegd. De bijlage is in nauwe samenwerking met de omgevingsdiensten tot stand gekomen. Op 20 februari 2018 is de bijlage, voor zover het de branches afval, chemie en tank op- en overslag betreft, reeds vastgesteld. De bijlage is gecompleteerd met de overige vijf branches (afvalwaterzuivering, metaal, energie, voedingsmiddelen en raffinaderijen).

Type besluit: GS-vergadering