Beantwoording statenvragen 3396 GroenLinks D66 Experiment kiesrecht vanaf 16 jaar

Datum besluit: 18 juni 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot een experiment voor kiesrecht vanaf 16 jaar vastgesteld. Deze statenvragen gaan over wat de provincie al onderneemt om de politieke betrokkenheid van jongeren te bevorderen en of er niet vanuit de provincie Zuid-Holland ook een verzoek gedaan moet worden aan het kabinet voor een experiment voor verlaging kiesrecht vanaf 16 jaar voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. In de beantwoording is aangegeven dat er al diverse activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan de betrokkenheid van jongeren bij de (provinciale) politiek en beleid. Onder andere klassenbezoeken, debatwedstrijden, simulaties en het meedenken bij diverse beleidsonderwerpen. Over ditzelfde onderwerp zijn ook Kamervragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister van Binnenlandse Zaken van Koninkrijksrelaties heeft in haar beantwoording op de Kamervragen laten weten dat er niet geëxperimenteerd kan worden met de kiesgerechtigde leeftijd als onderdeel van de Grondwet. Een verzoek daartoe indienen vanuit de provincie Zuid-Holland is dus niet opportuun. Wel noemt de minister andere mogelijkheden om jongeren bij de politiek te betrekken vergelijkbaar met de activiteiten zoals hierboven genoemd.

Type besluit: GS-vergadering