Beantwoording Statenvragen 3409 verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Inrichting van de ruimte

Datum besluit: 26 juni 2018


Tijdens de Zuid-Hollandse dag van de Verantwoording zijn vragen gesteld met betrekking tot de inrichting van de ruimte. Meer in het bijzonder ging het om vragen hoe de provincie omgaat met toenemende klimaatverandering en daarmee potentiële en substantiële wateroverlast en of de provincie beschikt over voldoende en scherpe instrumenten en middelen om tot een goede, toekomstgerichte ruimtelijke ordening te komen. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen als Statenvragen behandeld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering