Tussenevaluatie beleid ter voorkoming van misbruik & oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Datum besluit: 26 juni 2018


Gedeputeerde Staten hebben de tussenevaluatie van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vastgesteld. De tussenevaluatie is gedaan aan de hand van steekproeven die zijn gehouden over de jaren 2014-2017. De eindevaluatie zal medio 2021 plaatsvinden in samenloop met het Rijk. De eerste bevindingen laten zien dat het gegeven (verantwoord) vertrouwen tot op heden niet is beschaamd. Slechts in een enkel geval hebben de steekproeven geleid tot een gedeeltelijk lagere vaststelling. Tot nu toe zijn er geen gevallen waarbij de subsidie niet geheel is uitgevoerd.

Type besluit: GS-vergadering