Vaststellen Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018

Datum besluit: 26 juni 2018


Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om vergunningen te verlenen voor grondwateronttrekkingen en infiltraties. De Omgevingsdienst Haaglanden voert deze taak voor ons uit. In de op 26 juni vastgestelde 'Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018' staat welke regels we hanteren bij de vergunningverlening. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- de eisen die gesteld worden aan grondwateronttrekkingen en infiltraties;
- hoe wij waarborgen dat de voorraad zoetwater niet afneemt;
- wat een bedrijf moet doen als het een grote grondwateronttrekking wil stopzetten.

Met deze beleidsregel wordt op de desbetreffende onderwerpen helderheid gegeven voor de aanvragers en de Omgevingsdienst Haaglanden.

Type besluit: GS-vergadering