Verlenging overeenkomst ‘Accountantsdiensten provincie Zuid-Holland’ met Deloitte voor het verslagjaar 2018

Datum besluit: 26 juni 2018


In 2016 zijn de accountantsdiensten (controle van de jaarrekening van de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg) voor de verslagjaren 2016 en 2017 aanbesteed, inclusief een optie tot verlenging . Provinciale Staten hebben deze opdracht gegund aan Deloitte. In genoemde overeenkomst is de optie opgenomen dat na afloop van de controle van het verslagjaar 2017, bij wederzijds goedvinden, de overeenkomst maximaal twee maal verlengd kan worden met één verslagjaar. Zowel Provinciale Staten als Deloitte hebben te kennen gegeven gebruik te willen maken van deze optie tot verlenging met één jaar. Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 26 juni 2018 het besluit tot verlenging van de bestaande overeenkomst vastgesteld en door middel van een brief formeel de opdracht voor de controle van de jaarrekening 2018 van de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg verstrekt aan Deloitte.

Type besluit: GS-vergadering