Beantwoording Statenvragen 3395 PvdD - Provinciale vergunningen opvang in het wild levende dieren

Datum besluit: 5 juni 2018


De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de door de provincie verleende ontheffingen aan opvangcentra voor in het wild levende dieren. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven dat de provincie diverse regels stelt aan de opvangcentra om een zorgvuldige omgang met de opgevangen dieren te waarborgen.

Type besluit: GS-vergadering