Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur Waterschap Hollandse Delta

Datum besluit: 5 juni 2018


Gedeputeerde Staten hebben vandaag het ontwerpbesluit vastgesteld voor de wijziging van het Reglement van bestuur voor het Waterschap Hollandse Delta. De voorgestelde wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die bestuursleden voor de categorie natuurterreinen mag benoemen. Het ontwerpbesluit ligt van 11 juni tot en met 23 juli ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Daarna gaan Provinciale Staten een definitief besluit nemen.

Type besluit: GS-vergadering