Wet arhi, voorlopige overgang gemeentesecretarissen en raadsgriffiers in andere functie gemeente Hoeksche Waard

Datum besluit: 5 juni 2018Op 24 april 2018 heeft, op advies van de provincie, de Tweede Kamer met 91 stemmen voor en 47 stemmen tegen besloten tot een samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen per 1 januari 2019. In artikel 57 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is bepaald dat de gemeentesecretaris en de raadsgriffier van een gemeente die wordt opgeheven met ingang van de datum van herindeling eervol uit hun ambt zijn ontslagen. Artikel 57 van de Wet arhi bepaalt tevens dat Gedeputeerde Staten op verzoek van de secretaris of griffier kunnen bepalen dat hij/zij met ingang van de datum van herindeling in een andere functie voorlopig overgaat in dienst van de nieuwe gemeente. Gedeputeerde Staten heeft besloten om de tot nu toe ingekomen verzoeken te honoreren.

Type besluit: GS-vergadering