Notitie Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot beleid Groene Hart-provincies

Datum besluit: 13 maart 2018


Op 11 oktober 2017 hebben Provinciale Staten het Perspectief Groene Hart 2040 behandeld. Dit heeft er toe geleid dat Provinciale Staten een amendement hebben aangenomen waarin de Statenleden aangeven dat zij het Perspectief Groene Hart 2040 willen benutten als een bouwsteen voor het toekomstig omgevingsbeleid, met dien verstande dat zij zich eerst willen verdiepen in de inhoud, volledigheid en integraliteit van het Perspectief Groene Hart 2040. Dit willen de Statenleden doen met de collega's uit de twee andere betrokken provincies Noord-Holland en Utrecht. Om deze verdiepingsslag te kunnen maken is aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een notitie waarin de ambities in het Perspectief Groene Hart 2040 in beeld worden gebracht ten opzichte van het beleid van de Groene Hart-provincies. Deze notitie is door Gedeputeerde Staten opgesteld in een vorm waarin de overeenkomsten en verschillen in beleid tussen de drie Groene Hart-provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland tot uiting komen.

Type besluit: GS-vergadering