Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2018

Datum besluit: 20 maart 2018Er wordt regelmatig drugsafval gestort door drugscriminelen, waardoor gevaren voor het milieu en de gezondheid kunnen optreden. Omdat de pakkans laag is, kunnen de kosten zelden op de vervuiler verhaald worden. De kosten van het opruimen komen nu veelal voor rekening van de gemeenten en grondeigenaren. Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 geld beschikbaar aan de provincies in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Hiertoe heeft de provincie Zuid-Holland de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2018 vastgesteld. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 2018 een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten. Mocht het aantal aanvragen het totaal van de beschikbare subsidiegelden overstijgen, dan wordt een subsidiebedrag toegekend naar evenredigheid. Provincie Brabant voert namens de provincies de regeling uit.

Type besluit: GS-vergadering