Beantwoording Statenvragen 3370 PvdD Uitgaven wegen

Datum besluit: 27 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden vastgesteld op de statenvragen van de Partij voor de Dieren (PvdD) over het onderzoek Wegen gewogen door IPSE Studies, is samenwerking met CAOP en TU Delft. IPSE Studies stelt vast dat door de beperkte onderlinge vergelijkbaarheid tussen provincies, zij zich geen oordeel kunnen vormen over de kostendoelmatigheid van het decentrale wegbeheer door provincies. De PvdD vraagt GS om de aanbevelingen van IPSE studies voor het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid van de kosten voor het wegbeheer door provincies in het IPO-overleg onder de aandacht te brengen. GS betrekken het onderwerp in de brede discussie in IPO verband over de financiële verslaglegging.

Type besluit: GS-vergadering