Begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 6 maart 2018


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de begrotingscirculaires 2019-2022 aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GRen) vastgesteld. ln deze circulaires worden de gemeenten en GRen in Zuid-Holland geïnformeerd over de criteria en uitgangspunten waar de eerstkomende(meerjaren)begroting 2019 - 2022 aan moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waar zij de komende periode mogelijk mee te maken krijgen. Deze zijn van belang voor het opstellen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2019 - 2022. Ook staat in de begrotingscirculaires hoe de provincie daar als toezichthouder mee omgaat. Speerpunten van financieel toezicht in 2018 voor de begroting 2019 zijn onder andere de ontwikkelingen van de budgetten in het sociaal domein, afwaardering strategische gronden in 2019 en het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting vanaf 2022 voor gemeenten. De begrotingscirculaire aan de gemeenteraden en de GRen wordt begeleid met een aanbiedingsbrief van GS en ter informatie aan Provinciale Staten gezonden.

Type besluit: GS-vergadering