Uitwerking Groeiagenda Drechtsteden

Datum besluit: 6 maart 2018Met de Groeiagenda hebben de Drechtsteden het eerder met de provincie Zuid-Holland in 2016 gesloten bestuursakkoord “Drechtsteden Maritieme Topregio“ uitgewerkt in heldere ambities voor Wonen, Werken en Bereikbaarheid en zijn een aantal spotlight projecten benoemd. Het komend jaar werken de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden samen de ambities uit het bestuursakkoord en de Groeiagenda Drechtsteden uit. Dit moet eind 2018 op hoofdlijnen duidelijk maken welke investeringsopgave de realisatie van ambities vergt en welke inspanningen daarvoor van partijen gevraagd worden. De spotlight projecten Maakfabriek en Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht lopen hierop vooruit en vragen op de korte termijn investeringen van de provincie Zuid-Holland. De Maakfabriek en Spoorzone Dordrecht- Zwijndrecht dragen in belangrijke mate bij aan de ambities zoals opgenomen in het tussen Drechtsteden en de Provincie afgesproken bestuursakkoord. De Maakfabriek maakt onderdeel uit van de grotere campusontwikkeling Leerpark en betreft de realisatie van een productiehal voor startups. Met de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht wordt een substantieel deel van de voor Drechtsteden geldende verstedelijkingsopgave gerealiseerd. Gedeputeerde Staten hebben de intentie in 2018 middelen te reserveren ten behoeve van de ontwikkeling van de Maakfabriek en het versnellen van de planvorming rond de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht, dit onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten. Exacte bijdragen worden inclusief dekkingsvoorstel ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Financiële bijdragen van de provincie anders dan die ten behoeve van de Maakfabriek en de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht zijn als gevolg van het aanbod van Drechtsteden (verwoord in Onderbouwing bod aan de provincie Zuid-Holland) op korte termijn niet aan de orde. Daarvoor is meer helderheid in de onderbouwing van de financiële ramingen noodzakelijk en ook scherpte in de keuzes die de regio maakt.

Type besluit: GS-vergadering