Intensieve veehouderij - monitoring uitbreiding agrarisch bouwperceel

Datum besluit: 15 mei 2018


Provinciale Staten hebben op 20 december 2017 een aanpassing van de Verordening ruimte vastgesteld voor het onderdeel intensieve veehouderij. Gedeputeerde Staten hebben daarbij toegezegd dat zij Provinciale Staten jaarlijks informeren over het aantal uitbreidingen en verplaatsingen van bedrijven voor intensieve veehouderij en de relatie met emissies, kwaliteit leefomgeving en volksgezondheid. Gedeputeerde Staten doen in voorliggende brief hiervoor een voorstel aan PS.

Type besluit: GS-vergadering