Ondertekening ''intentieverklaring COASTAR''

Datum besluit: 15 mei 2018


Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Een goede zoetwatervoorziening is van groot belang voor het bedrijfsleven en de drinkwatervoorziening. Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor perioden met gebrek aan zoet en schoon water. Tegelijkertijd zijn er perioden met teveel neerslag. Een groot deel van het tijdelijke wateroverschot spoelt nu onbenut weg. Benutting van de ondergrond als buffer wordt in gebieden met brak grondwater nog nauwelijks toegepast. In het project COASTAR (Coastal Aquifer STorage And Recovery) is verkend hoe ondergrondse opslag van zoet water en winning van brak water bij kunnen dragen aan een robuuste zoet- en drinkwatervoorziening in Zuid-Holland. Op 18 mei ondertekenen overheden, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en bedrijfsleven een intentieverklaring. Partijen zullen de opgedane kennis verder uitwerken en deze benutten bij de in 2021 te nemen beslissingen voor het landelijke Deltaprogramma Zoet Water.

Type besluit: GS-vergadering