Beantwoording Statenvragen 3391 CDA, SP, D66 en VVD - PAS Groene Hart

Datum besluit: 22 mei 2018


Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet de stikstofoverbelasting van Natura 2000 gebieden terugdringen en ruimte creëren voor gewenste economische ontwikkeling. Hiervoor heeft het Rijk een overeenkomst afgesloten met de landbouwsector. Om het PAS nog robuuster te maken, wordt door de provincie Zuid-Holland gewerkt aan regionale stikstofreductieprogramma’s voor het Groene Hart (samen met LTO) en voor het havengebied (samen met Havenbedrijf Rotterdam, en de natuur- en milieuorganisaties). De provincie verstrekt vergunningen voor nieuwe economische ontwikkelingen en houdt de meldingen bij in AERIUS. AERIUS is het instrument dat de invloed van een nieuwe stikstofbron op de omgeving in beeld brengt: tot hoeveel depositie op welke plaats leidt een nieuw te vestigen emissiebron? In AERIUS is een verdeelsleutel gemaakt voor de ruimte per sector. Naar aanleiding van tegenstrijdige berichten over de voortgang van de PAS in Zuid-Holland zijn de volgende vragen gesteld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering