Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023

Datum besluit: 29 mei 2018Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 toegezonden. Na bespreking door Provinciale Staten zullen Gedeputeerde Staten het Ontwerp Actieplan Geluid in de inspraak brengen. In het Ontwerp Actieplan staan voorstellen om het aantal geluidsgehinderden langs provinciale wegen te verminderen. Dat gebeurt niet alleen op basis van berekende geluidshinder, maar het Actieplan geeft ook gehinderden zelf de gelegenheid voorstellen te doen voor het oplossen van ondervonden knelpunten. Het Actieplan zal naar verwachting in de zomer ter inspraak komen te liggen.

Type besluit: GS-vergadering