Toezending voorontwerp wijziging Reglement van bestuur Hoogheemraadschap Delfland

Datum besluit: 29 mei 2018


Op grond van de Waterschapswet is er voor alle waterschappen een reglement van bestuur. Het reglement voor het Hoogheemraadschap van Delfland moet gewijzigd worden. Gedeputeerde Staten hebben op 29 mei 2018 het voorontwerp van de wijziging vastgesteld, alsmede de brief waarmee dat stuk naar het waterschap wordt gestuurd. De wijzigingen betreffen drie onderwerpen. Als eerste wordt de kaart aangepast. Dat is omdat er in de afgelopen jaren diverse grenswijzigingen met andere waterschappen hebben plaatsgevonden die nog niet zijn verwerkt. Als tweede wordt de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren aangewezen als instantie die bestuursleden voor de categorie natuur mag benoemen. Deze wijziging wordt bij alle waterschappen doorgevoerd. Als derde wordt de bepaling over de zetel van het Hoogheemraadschap aangepast. Deze was tekstueel onjuist. Het Hoogheermaadschap heeft aan de provincie gevraagd om ook naar de onderhoudsbepalingen te kijken. Gedeputeerde Staten hebben besloten om dat nu niet te doen, maar in 2019 hierover in overleg met alle waterschappen goed naar te gaan kijken en eventueel daarna deze bepalingen in alle reglementen te wijzigen.

Type besluit: GS-vergadering