Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch

Datum besluit: 29 mei 2018


Voordat de stukken gepubliceerd mogen worden moet ook het Rijk ze nog vaststellen. Het Rijk kon nog geen indicatie geven van de verwachte vaststellingsdatum.
Na vaststelling door alle bevoegde gezagen zal provincie Noord-Brabant de tervisielegging (voor beroep) verzorgen.

De Biesbosch is een uniek zoetwatergetijden-gebied. Het ligt in Noord-Brabant en voor een kleiner deel in Zuid-Holland. Vanwege de unieke natuur is het aangewezen als Natura 2000-gebied en is er een beheerplan nodig. In verband met een correctie aan het in december 2017 door GS goedgekeurde plan is nu het aangepaste beheerplan opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.In het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuur van de Biesbosch te behouden en te versterken. Verder is het bestaande economische gebruik beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik kan worden voortgezet, in enkelegevallen wel met aanvullende voorwaarden. Nadat ook het Rijk instemt met het beheerplan, zal de provincie Noord-Brabant het plan ter inzage leggen en kunnen mensen nog in beroep gaan.

Type besluit: GS-vergadering